Dobrodošli na web site Javne ustanove osnovne škole "Vrhbosna"
                                           UČENIČKA ZADRUGA      E-mail
                         

Na prijedlog direktora Javne ustanove Osnovne škole "Vrhbosna" Sarajevo, gosp. Mirsada Lelo, pokrenuta je inicijativa za osnivanje Učeničke zadruge, koja se može osnovati ako ima najmanje 25 učenika/učenica, te na osnovu toga Nastavničko vijeće škole, na osnovu člana 38. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kanrona Sarajevo" broj 10/2004) i člana 34. Pravila Javne ustanove Osnovne škole "Vrhbosna" Sarajevo, donosi odluku o imenovanju Komisije za osnivanje Učeničke zadruge u sastavu: Lelo Mirsad – direktor škole i Hrnjić Emina – sekretar škole.

 

                            

Učenička zadruga se osniva ugovorom o osnivanju radi sticanja radnih navika učenika/učenica, razvijanja interesa za rad i primjene stečenih znanja u praksi, a osnivaju je učenici/učenice i uposlenici Javne ustanove Osnovne škole "Vrhbosna" Sarajevo, koja je na dobrovoljnoj bazi.
Ugovor o osnivanju zadruge sadrži:
- imena, zanimanje i adresa osnivač- a zadruge,
- naziv i sjedište zadruge,
- djelatnost zadruge,
- visina osnivač- kog uloga zadrugara i sredstva zadruge,
- prava i obaveze osnivač- a u pogledu obavljanja djelatnosti, upravljanja i nastupanja u pravnom prometu zadruge,
- pravni status, peč- at i štambilj zadruge,
- ime lica ovlaštenog za sazivanje osnivač- ke skupštine,
- predstavljanje i zastupanje zadruge,
- upravljanje zadrugom,
- druge odredbe koje se odnose na osnivanje, rad i prestanak zadruge i
- ostale odredbe.
Na Osnivačkoj skupštini zadruge održane dana 26.02.2005.godine osniva se zadruga pod nazivom

Učenička zadruga "Mošćanica" sa p.o. Sarajevo, ulica Baruthana broj 60.

                           

Učenička zadruga "Mošćanica sa p.o. Sarajevo upisana je u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu, pod brojem UF/I-509/05 od 11.11.2005.godine.

                            

PRAVA ZADRUGARA


- zadruga će učenike/učenice – članove zadruge osigurati kod osiguravajućeg društva za slučaj nesreće na poslu. Visinu za uplatu utvrdit će Upravni odbor zadruge početkom svake školske godine
- da neposredno uč- estvuju u upravljanju zadrugom,
- da učestvuju u kreiranju i realiziranju poslovne politike zadruge,
- da radom u zadruzi doprinose podizanju ličnog i općeg standarda zadrugara,
- da budu blagovremeno informirani o svim radnjama i poslovima zadruge,
- stalno zaposlena lica u zadruzi imaju pravo na zdravstveno i na penzijsko i invalidsko osiguranje kao i druga prava koja im pripadaju po Zakonu u radu,
- zadrugar ima pravo na naknadu za izvršeni rad u iznosu utvrđenim općim aktom zadruge,
- zadrugar ima pravo na naknadu štete koju je pretrpio na radu ili u vezi sa radom, - druga prava koja su regulisana Pravilima zadruge.

OBAVEZE ZADRUGARA


- zadrugar je dužan, prilikom učlanjenja u zadrugu, da dostavi tačne lične podatke,
- da izvršava preuzete obaveze u radu zadruge,
- da na vrijeme uplati iznos članarine zadruge,
- da se u radu pridržavaju odredaba općih akata zadruge.

                             

Zadrugom upravljaju zadrugari ravnopravno po principu: jedan ulog – jedan zadrugar.
Najviši organ upravljanja zadruge je Skupština zadruge, koju čine svi članovi zadruge.

Pored Skupštine zadruga ima slijedeće organe:
      - direktora zadruge,
      - nadzorni odbor zadruge i
      - upravni odbor zadruge.