Javna ustanova Osnovna škola “Vrhbosna” smještena je u naselju Faletići, Općina Stari Grad Sarajevo. Jedina je škola u Bosni i Hercegovini koja pruža odgojno-obrazovnu podršku učenicima hospitaliziranim na Pedijatrijskoj klinici KCUS-a putem Područnog odjeljenja “Škola u bolnici”.–

Od osnivanja, škola je mijenjala naziv. S radom je počela 1965. godine, kao Osnovna škola “Vasin Han”. 1968. godine mijenja naziv u “Petar Kočić”. Na prijedlog tadašnjeg direktora škole, prof.historije i geografije, Mehmeda Alibegovića, škola mijenja naziv u Osnovna škola “Vrhbosna”.

Naziv škole se veže za prve korijene bosanske državnosti. U historijskim zapisima iz XII stoljeća pominje se naselje Faletići u kojem su  živjeli i neki svećenici Crkve bosanske, bogumilske. Kasnije se pominju i druga sela i ovi prostori su u sastavu župe Vrhbosna. Kroz cijelo srednje stoljeće župa Vrhbosna, prva administrativna jedinica, bila je sjedište bosanske države.

Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, objekat i inventar školske zgrade su u potpunosti uništeni. Škola je granatirana i spaljena u septembru 1992. godine. Nastava se odvijala u podrumima privatnih kuća na tri punkta.

26.12.1996.godine, donacijama je obnovljen centralni dio zgrade (sedam kabineta). Najveći udio u donacijama je imala Kraljevina Norveška te je za Dan škole određen 17.maj, Dan Kraljevine Norveške. 1998. godine su počeli radovi na rekonstrukciji sale za tjelesni i zdravstveni odgoj.

2008. godine je počela obnova drugog dijela objekta škole, koja je završena 2017. godine.

Pored teškoća zbog nedostatka prostora i dugog perioda obnove objekta škole, odgojno-obrazovni rad s učenicima se odvijao na principima savremenog obrazovanja. Realizirani su i realiziraju se brojni projekti s ciljem unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija učenika. Od značajnijih projekata, u školi se realizirao projekat “Tabla”, “Meti ispred svoga praga”, STEM i eksperimentalni program za primjenu ishoda u nastavi maternjeg jezika. Škola ima ostvarenu međunarodnu saradnju sa školama iz Holandije, Turske i Srbije.

Kroz nastavu i vannastavne aktivnosti, učenici zadovoljavaju posebne interese i sklonosti. Folklorna sekcija, ritmička sekcija, hor, šahovska sekcija i sportske sekcije su postigle značajne uspjehe. Učenici su na Međunarodnom takmičenju iz robotike osvojili 3.mjesto i učestvovali na Svjetskom takmičenju iz robotike.

Škola posjeduje STEAM kabinet prilagođen i opremljen za savremeno izvođenje nastave fizike, hemije, biologije, informatike, matematike i geografije.

Kabinet tehničke kulture je u specijaliziranom kabinetu, opremljen savremenim sredstvima za rad i 3-D printerima.

Biblioteka sa čitaonicom je prostor u kojem se učenici odmaraju i istražuju. Sva obavezna lektira i bogat izbor drugih naslova, kao stručne literature mogu zadovoljiti potrebe naših učenika, nastavnika i roditelja za čitanjem.

Školske aktivnosti su usmjerene na sigurnost, zaštitu okoliša, razvoj istraživačkih sposobnosti i sposobnosti rješavanja problema, integrisano učenje i poučavanje.